Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno

Nazwa sprawy:

Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno (logo Powiatu)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących użycia znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
 • przekazać elektronicznie – wysłać na adres: promocja@powiat-gniezno.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 43.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis
  z innego właściwego rejestru
 • wizualizacja graficzna przedstawiająca sposób użycia znaku, w formie plików poglądowych JPG lub PDF, zapisana na nośniku cyfrowym
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy
  (w przypadku reprezentowania przez osobę inną niż ujawniona w odpowiednim rejestrze)

Opłaty:

W przypadku użycia logo Powiatu Gniezno na potrzeby Powiatu Gnieźnieńskiego i / lub do celów niekomercyjnych opłaty nie pobiera się.

W przypadku zamiaru użycia znaków do celów komercyjnych, prawo używania znaków przyznawane jest odpłatnie, a forma i warunki odpłatności ustalane są indywidualnie w umowie licencyjnej.

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno lub odmowa udzielenia zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

Udzielenie zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno ze zm.

Dodatkowe informacje:

Znakom towarowym graficznym identyfikującym Powiat Gniezno, których właścicielem jest Powiat Gnieźnieński, decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 października 2013 roku udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262829 i Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262830. Mogą one być używane dla klas towarowych: reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (klasa: 35), nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna (klasa: 41), badania oraz usługi, - naukowe oraz techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (klasa 42). Są prawnie chronione i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaków zawartych w regulaminie używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakami prawnie chronionymi.

 

Prawo do używania znaku bez występowania o zgodę i bez zawarcia umowy licencyjnej przysługuje następującym podmiotom:

 • organom Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • urzędowi Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 • jednostkom organizacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • służbom, inspekcjom i strażom Powiatu Gnieźnieńskiego.

Podmiotom innym, niż wyżej wymienione, prawo do używania znaku jest przyznawane na ich wniosek,
po uzyskaniu zgody Powiatu Gnieźnieńskiego i na podstawie umowy licencyjnej zawartej zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017.776 t. j.).

 

W przypadku przyznania organizacji pozarządowej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.):

 • organizacji pozarządowej automatycznie zostaje udzielona zgoda na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno,
 • z organizacją pozarządową nie zawiera się umowy licencyjnej, a zapisy dotyczące udzielenia licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno zawiera się w umowie dotacji.

 

W przypadku wydarzenia, imprezy, itp., w ramach której Powiat Gnieźnieński występuje w charakterze sponsora,
a z organizatorem wydarzenia, imprezy, itp., zawiera się umowę sponsoringu, ww. zapisy dot. przyznania organizacji pozarządowej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, stosuje się odpowiednio.

KategoriaZnaki promocyjne powiatu i patronaty
WydziałZnaki promocyjne powiatu i patronaty
powrót do kategorii