Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Rejestr i zdawalność OSK

Podstawa prawna

 1. Rejestr OSK - art. 28 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami.
 2. Analiza statystyczna - art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami.
 3. Analiza skarg - art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami.

Inne informacje

Rejestr OSK:

Aktualny rejestr ośrodków szkolenia kierowców, zawiera wykaz wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki na terenie powiatu Gniezna. Ośrodki podlegają nadzorowi Starosty Powiatu Gniezna i zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrole ośrodków szkolenia kierowców odbywają się co najmniej raz w roku.

Zdawalność w OSK:

Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców z powiatu Gniezna została przeprowadzona (na podstawie zdawalnośi otrzymanej z WORD-u) osobno w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w jakich odbywało się szkolenie i uwzględnia (według kolejności wpisu) wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w rejestrze.

Wyniki analizy statystycznej uwzględniają następujące dane:

 • dane za lata 2022 - zawierają procentową zdawalność wszystkich podejść do egzaminu osób, które ukończyły kurs w danym ośrodku szkolenia kierowców, z podziałem na kategorie oraz zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych w każdym roku.
 • dane za lata 2021 - zawierają procentową zdawalność wszystkich podejść do egzaminu osób, które ukończyły kurs w danym ośrodku szkolenia kierowców, z podziałem na kategorie oraz zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych w każdym roku.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła ΙΙ 9/10
 2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym – e-mail: iod@powiat-gniezno.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest:
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2001 r. o kierujących pojazdami,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • oraz przepisy wykonawcze.
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  • dostępu do danych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania:

Wykaz OSK 2023.pdf
Format: pdf, 185.84 kB