Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Laureaci 2017 roku

Leszek Jan Chudzik, społecznik, honorowy dawca krwi. Urodził się w 1958 roku w Damasławku.
Po zakończeniu nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Wągrowcu, w roku 1976 rozpoczął karierę zawodową
w gnieźnieńskich Wielkopolskich Zakładach Obuwia „Polania”. W 1980 roku zamieszkał na stałe w Gnieźnie.
Od ponad 30 lat jest pracownikiem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Leszek Jan Chudzik rozpoczął swoją
przygodę z honorowym krwiodawstwem w 1977 roku. Od 1997 roku pełni funkcję prezesa Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie. Jest pomysłodawcą i koordynatorem odbywających się na terenie powiatu gnieźnieńskiego zbiórek krwi. Przez 40 lat społecznej działalności oddał ponad 75 litrów najcenniejszego „daru życia”. Uhonorowany Kryształowym Sercem PCK w 2015 roku oraz Złotym Krzyżem Zasługi w roku 2011. Wśród bogatego zbioru odznaczeń i wyróżnień posiada również: Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu oraz Medal
Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego. Jak sam przyznaje: Pomaganie bliźniemu ma we krwi. Leszek Jan Chudzik.


Prof. Józef Bogdan Garbarczyk, wykładowca akademicki, twórca i pierwszy Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Urodził się 5 marca 1944 roku w Unterrieden. W 1967 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na tej uczelni uzyskał stopień doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk chemicznych. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora. Specjalizuje się w fizykochemii polimerów, krystalochemii, mineralogii i rentgenografii. W latach 1973–2014 pracownik Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, gdzie współtworzył i opracował program nauczania kierunku: Ochrona Środowiska. Pełnił funkcje Prodziekana i Dziekana Wydziału Technologii Chemicznej, a także Prorektora Politechniki Poznańskiej. W latach 2012-2015 Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Polsce. Organizator kształcenia politechnicznego w Gnieźnie. Pierwszy Rektor i koordynator uruchomionej w 2004 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pod jego kierunkiem powstało ponad 190 prac dyplomowych. Jest promotorem 12 doktoratów, recenzentem wielu prac habilitacyjnych i rozpraw doktorskich. Autor 74 artykułów naukowych w światowych czasopismach oraz 69 komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautor 12 patentów, w tym jednego europejskiego. Współredaktor książki „Organic Crystal Chemistry”, wydanej przez Oxford Science Publications. Kierownik zespołów badawczych, członek towarzystw naukowych, uczestnik oraz organizator wielu międzynarodowych konferencji, staży naukowych i wizyt studyjnych. Odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem „Labor omnia vincit”. Posiadacz tytułu Honorowego Obywatela miasta Gniezna. Wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, złotym medalem na 54 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Eureka Brussels”, srebrnym medalem na 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE w Paryżu oraz tytułem Lider Pracy Organicznej przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Prof. Józef Bogdan Garbarczyk.