Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Samorząd

Dokumenty Strategiczne Powiatu

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030, a także opiera swoją działalność na różnorodnych strategiach sektorowych. Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku i obejmowała pięcioletni okres realizacji: od 2000 do 2005 roku włącznie. Z kolei w dniu 30 czerwca 2005r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005r. - Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, który stanowił rozwinięcie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i zawierał propozycje działań do realizacji. W latach 2014-2021 sukcesywnie wdrażane były zapisy Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego. Realizacja wszystkich ww. dokumentów była corocznie raportowana podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, a określone w nich cele i założenia zostały w większości przypadków osiągnięte.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu, w dniu 23 czerwca 2022 r., została zatwierdzona przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030. Po przeprowadzeniu szeregu analiz oraz konsultacji, w najnowszym dokumencie strategicznym Powiatu wyznaczono trzy główne cele rozwojowe, obejmujące wymiar społeczno-ekologiczny, gospodarczy oraz instytucjonalny. W ramach każdego z nich wskazano szczegółowo priorytety i działania. Wśród kluczowych obszarów ujętych w dokumencie można wskazać m. in.: edukację (zarówno w wymiarze „miękkim”, jak i „twardym” - infrastrukturalnym), ochronę środowiska i ekologię, opiekę zdrowotną, wzmocnienie integracji przestrzennej powiatu (budowę i remonty dróg), promocję przedsiębiorczości. Uwagę zwrócono również na poprawę dostępności oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w instytucjach powiatu, zarówno w aspekcie lokalowym, jak i świadczenia palety e-usług. Uwzględniono ponadto działania w zakresie rozwoju oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej. Co ważne, strategia jest spójna z aktualnymi dokumentami krajowymi i regionalnymi na lata 2020+, dzięki czemu może stanowić podstawę ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie planowanych do realizacji zadań.

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030
Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego
 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027
 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gnieźnieńskiego
 
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego
 
ArchiwumProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021
 
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2021
 
Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021
 
Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych 2008-2020
 
Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2013-2020
 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020
 
Powiatowy Program Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2020
 
Strategia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020
Załącznik do Uchwały nr XXXIX/239 /2017 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2017 r.
 
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2000-2005 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013 
 
Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013 
 
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011-2014 „Bezpieczny Powiat”
 
Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015
 
Powiatowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 
Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim 
 
Strategia rozwoju pomocy społecznej Powiatu Gnieźnieńskiego – Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2005-2012
 
Strategia rozwoju pomocy społecznej Powiatu Gnieźnieńskiego – Powiatowy program działań na rzecz dziecka i rodziny 2006-2012 
 
Program rewitalizacji obszarów powojskowych przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008-2013
 
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2018 "Bezpieczny Powiat"
 
Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018"