Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój 034, parter, telefon: 61 424 66 22.

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin i sposób załatwienia

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

- wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł,

- rzecz nie została znaleziona ani znalazca nie ma miejsca zamieszkania w granicach administracyjnych powiatu gnieźnieńskiego,

- rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez osobę zgłaszającą się po odbiór prawa do posiadania rzeczy. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Opłaty

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397).

Pliki do pobrania:

Wezwanie 27.11.2023.pdf
Format: pdf, 86 kB