Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

Nazwa sprawy:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 12a,

62-200, Gniezno

 • składanie dokumentów: II piętro – Biuro Podawcze, od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek od 7:30 do 15:30,
  • wtorek - piątek od 7:30 do 14:30,
  • przerwa od 11:30 do 11:45.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15, 61 424 66 14, 61 424 66 11 lub drogą e-mail: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia, przedłożona w oryginale i kopii lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art.35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego

załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast zgodnie z art.36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym niezałatwieniu sprawy w terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia

Tryb odwoławczy:

Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia zespołowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • art. 6b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia 
 • art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego 

Dodatkowe informacje:

-

KategoriaNiepełnosprawni
WydziałPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
powrót do kategorii