Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

Nazwa sprawy:

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 12a

62-200, Gniezno

 • składanie dokumentów: II piętro – Biuro Podawcze, od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek od 7:30 do 15:30,
  • wtorek - piątek od 7:30 do 14:30,
  • przerwa 11:30 do 11:45.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15, 61 424 66 14, 61 424 66 11 lub drogą e-mail: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej
 • oryginał (do wglądu) prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności  lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień ze wskazaniem do karty parkingowej
 • aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

Opłaty:

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 94 1600 1462 1747 8730 4000 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Przewodnicząca zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o sposobie załatwienia sprawy.

Termin załatwienia sprawy:

Przewodnicząca zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych 
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 

Dodatkowe informacje:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście
z wyjątkiem:

§  osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

§  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden
z rodziców,

§  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

§  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

§  osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

§  osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

§  po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

KategoriaNiepełnosprawni
WydziałPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf
Format: pdf, 142.48 kB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.pdf
Format: pdf, 169.29 kB
powrót do kategorii