Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Nazwa sprawy:
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa


Zakres świadczonej usługi:
- Wydawanie decyzji zezwalającej na trwałe/czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

- Wdawanie zaświadczenie, że teren nie wymaga wydania zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
pokój: 2.18 (II piętro)
godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 80


Wymagane dokumenty:
ostateczna decyzja Burmistrza/Wójta Gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym do decyzji lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli jest sporządzony dla przedmiotowego terenu                  
dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, plan zagospodarowania działki z bilansem terenu (zgodnie z projektem budowlanym), z uwzględnieniem klas i użytków, sporządzonym przez projektanta lub osobę z  uprawnieniami budowlanymi wraz z podpisem i pieczątką tej osoby, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
|
Opłaty:
Opłaty nie pobiera się.


Sposób załatwienia sprawy:
decyzja administracyjna / zaświadczenie


Termin załatwienia sprawy:
do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania


Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.


Podstawa prawna:
Rozdział 3 ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Dodatkowe informacje:
Decyzję/zaświadczenie wydaje się w celu załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Formularze wniosków i druki do pobrania:
Wniosek o zezwolenie na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

wniosek_o_zezwolenie_na_trwałe_wyłączenie_gruntów_z_produkcji_rolnej 

wniosek_o_zmianę_decyzji_zezwalającej_na_wyłączenie 

zgloszenie_terminu_faktycznego_wyłączenia_gruntów_z_produkcji_rolniczej 

powrót do kategorii