Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wydawanie decyzji dla osób fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia rzecz spółki

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji dla osób fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia na rzecz spółki

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

W przypadku, gdy osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści
z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której spółka została utworzona, zobowiązane są one do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.21 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek spółki wodnej
  • mapa ewidencyjna wraz z naniesionymi urządzeniami melioracji szczegółowych
  • podanie korzyści odnoszonych z urządzeń spółki
  • podanie obowiązującej składki

Opłaty:

opłata skarbowa 10 zł, którą należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • art. 454  z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu o wytyczne zawarte w karcie usług.

KategoriaŚrodowisko, rolnictwo i geologia
WydziałWydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii