Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

II piętro, pokój nr 2.10, tel.: 61 424 07 50

II piętro, pokój nr 2.12, tel.: 61 424 66 90

z zakresu ochrony i promocja zdrowia

 

Wydział Edukacji i Sportu

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

II piętro, pok. nr 2.09 / tel.: 61 424 07 47

Wydział Promocji i Turystyki

II piętro, pok. nr 2.44 / tel.: 61 424 07 43

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 

Wymagane dokumenty:

Wniosek podmiotu o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego. Wniosek powinien zawierać w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie celowości realizacji zadania publicznego następuje w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca. Po rozpatrzeniu wnioskodawca otrzymuje odpowiedź o podjętej decyzji. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaje ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie ma zastosowania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.1300)

Dodatkowe informacje:

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są organizacje pozarządowe oraz podmioty  określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016.1817 ze zm.)

KategoriaKluby, stowarzyszenia, organizacje i instytucje
WydziałWydział ZdrowiaWydział Edukacji i Sportu

Pliki do pobrania:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Format: docx, 86.78 kB
powrót do kategorii