Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Nazwa sprawy:

 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 50

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
 • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do ewidencji  i doręczenie zgłaszającemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Termin załatwienia sprawy:

Dokonuje się wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Podstawa prawna:

Art.168 ustawy z dnia 11.01.2017r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59)

Dodatkowe informacje:

brak

KategoriaEdukacja
WydziałWydział Edukacji i Sportu
powrót do kategorii