Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Znak towarowy identyfikujący konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

Nazwa sprawy:

Znak towarowy identyfikujący konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących użycia znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
 • przekazać elektronicznie – wysłać na adres: konkurs@orzelprzedsiebiorczosci.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 426 17 68.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego słowno-graficznego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis
  z innego właściwego rejestru
 • wizualizacja graficzna przedstawiająca sposób użycia znaku, w formie plików poglądowych JPG lub PDF, zapisana na nośniku cyfrowym
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy
  (w przypadku reprezentowania przez osobę inną niż ujawniona w odpowiednim rejestrze)

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” lub odmowa udzielenia zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.

O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

Udzielenie zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego słowno-graficznego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” następuje
w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia zgody na użycie znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 1276/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu używania znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” ze zm.

Dodatkowe informacje:

Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, którego właścicielem jest Powiat Gnieźnieński, decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 roku udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” nr 262831. Może on być używany dla klas towarowych: reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (klasa: 35), nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna (klasa: 41). Jest prawnie chroniony i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaku zawartych w regulaminie używania znaku towarowego identyfikującego konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakiem prawnie chronionym.

Prawo do używania znaku bez występowania o zgodę i bez zawarcia umowy licencyjnej przysługuje następującym podmiotom:

 • współorganizatorom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”,
 • sponsorom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”,
 • laureatom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.

Podmiotom innym niż wyżej wymienione, prawo do używania znaku jest przyznawane na ich wniosek, po zweryfikowaniu zasadności przyznania prawa do używania znaku, uzyskaniu zgody Powiatu Gnieźnieńskiego i na podstawie umowy licencyjnej zawartej zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017.776 t. j.).

KategoriaZnaki promocyjne powiatu i patronaty
WydziałZnaki promocyjne powiatu i patronaty
powrót do kategorii