BIPŚroda, 20.10.2021

Zapraszamy na konferencję pn. Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno

Zapraszamy na konferencję pn. Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno
W procesie pozyskiwania inwestorów przez samorządy gminne, które są dysponentami terenów inwestycyjnych, ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczną decyzję inwestora, co do ulokowania swojego kapitału, jest zasób kadrowy danego regionu. Pobudzenie dyskusji z udziałem wielu środowisk na temat zmiany postrzegania szkolnictwa zawodowego jest głównym celem organizowanej w dniu 2 marca br. konferencji na temat rozwoju gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na rynku pracy następują bardzo dynamiczne zmiany. Aktualnie stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu w historii. Pracodawcy biją na alarm, iż brak rąk do pracy. Wielu ratuje realizację zleceń zatrudniając imigrantów np. z Ukrainy. Dobrego fachowca poszukującego pracy praktycznie się nie spotyka, często więc pracodawcy swoją ofertę kierują do szkół zawodowych. Z kolei władze gmin dbając o rozwój swojego regionu poszukują nowych inwestorów, a przecież to zasoby kadrowe są jednym z podstawowych kryteriów trafności inwestycji. W centrum zainteresowania szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawców jest młody człowiek, kończący gimnazjum, zasypany różnymi ofertami poszukuje pomocy dotyczącej dalszej drogi rozwoju. Decyzja jest bardzo trudna, więc często odkłada się ją do samego końca i jak wskazują badania, nie zawsze jest racjonalna.

Zaistniała nowa sytuacja na rynku pracy powinna stymulować wiele środowisk do działania, które nie tylko wpłyną na rozwój gospodarczy, ale pozwolą rozwiązać wiele problemów w tym społecznych. By tak się stało, konieczny jest dialog wszystkich zainteresowanych stron: władz samorządowych i parlamentarnych, pracodawców i ich przedstawicieli, osób odpowiedzialnych za rozwój oświaty i kształcenia zawodowego oraz młodzieży i ich rodziców.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości organizują w dniu 2 marca br. konferencję na temat rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego, której tematem przewodnim będzie szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Konferencję wspiera Bank Zachodni WBK S.A.

Podczas marcowej konferencji zwrócona będzie uwaga na różnorodną ofertę edukacyjną na terenie powiatu, na możliwe ścieżki rozwoju kariery zawodowej, na aktualne potrzeby pracodawców, co do najbardziej pożądanych zawodów, a także oczekiwane kompetencje zawodowe przyszłych pracowników.

W ramach przygotowań do konferencji przedstawiciele organizatorów odbyli serię konsultacji we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego. Efektem tych spotkań, w których uczestniczyli: władze gminne, przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, osoby odpowiedzialne za sprawy oświatowe w gminach, a także doradcy zawodowi i lokalni przedsiębiorcy, jest stworzenie listy postulatów działań możliwych do wykonania w najbliższej przyszłości przez wszystkie środowiska zaangażowane w proces edukacji i wychowania młodego człowieka. Niniejsze postulaty dotyczą działań w sferze przywrócenia właściwej rangi szkolnictwa zawodowego jako tego, które daje szerokie perspektywy dla swych absolwentów, działań prozawodowych dzieci i młodzieży, promocji praktycznej nauki zawodu u lokalnych przedsiębiorców, a także zmian jakościowych i ilościowych w ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Analiza sporządzona w ramach konsultacji gminnych będzie stanowiła punkt wyjścia do debaty regionalnej z udziałem zaproszonych panelistów, reprezentujących różne środowiska, a także w II części debaty regionalnej, w której będą mogły uczestniczyć wszystkie osoby obecne na konferencji.

Termin: 2 marca 2017, godz.10.00 – 13.00;
Miejsce: Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie;
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości;
Partner generalny: Bank Zachodni WBK
Partner merytoryczny: Powiat Teltow–Fläming;
Patronat medialny: TVP 3 Poznań, Radio Merkury.


Do kogo konferencja jest adresowana?

pracodawcy – przedsiębiorcy z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, delegacja przedsiębiorców z Powiatu Teltow – Fläming, samorządowcy – władze powiatu, radni powiatowi, szefowie gmin (prezydent, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad gmin i zainteresowani radni gminni), lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele szkół zawodowych, uczelnie wyższe, przedstawiciele gimnazjów, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice uczniów,

Organizatorzy ze względów technicznych oczekują ze strony osób zainteresowanych na potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w terminie do 20 lutego br. Sposób potwierdzenia swojej obecności został wskazany w zaproszeniach i na plakatach. Program konferencji:

9.30 - 10.00 rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa

10.00 – 10.10 otwarcie konferencji – Starosta Gnieźnieński, Starszy Cechu, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, Dyrektor Banku Zachodniego WBK

10.10 – 10.25 diagnoza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gnieźnieńskim – doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie

10.25 – 10.45 niemiecka droga rozwoju szkolnictwa zawodowego, czyli sukcesy i porażki lidera gospodarczego w Niemczech wschodnich – przedstawiciele Powiatu Teltow – Fläming (w trakcie konferencji zapewnione tłumaczenie symultaniczne)

10.45 – 12.15 I część debaty regionalnej - z udziałem panelistów, w tym m.in. przedstawiciele organizatorów, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych

12.15 – 12.45 II część debaty regionalnej - pytania uczestników konferencji do panelistów, podsumowanie debaty

12.45 – 12.55 zakończenie konferencji

od 12.55 rozmowy kuluarowe, kawa i drobny poczęstunekdrukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych