BIPŚroda, 07.6.2023

XLV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLV sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
30 grudnia 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2023,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. głosowanie uchwały.
 9. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie i bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 10. Apel do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2014 rok;
  8. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana S. E. na działania Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  9. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T. D. i M. G. na działania Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  10. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T. D. i M. G. na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
  11. w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XLII/282/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Gnieźnieńskiego;
  12. w sprawie: uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora;
  13. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  14. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
  15. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
  16. w sprawie: utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 7.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki