BIPCzwartek, 01.6.2023

Kujawsko – Pomorskie i Wielkopolska jednym głosem

Kujawsko – Pomorskie i Wielkopolska jednym głosem
Ostatnie spotkanie członków Rady było poświęcone omówieniu wyników I międzyregionalnej konferencji „Szlak Piastowski – aktualny stan, szansa na wykorzystanie jego potencjału turystycznego w perspektywie 2014 – 2020”, która odbyła się w dniu 9 listopada br. w Gnieźnie. Rada pochyliła się również nad wynikami audytu turystycznego przeprowadzonego w roku 2012. Zostały ponadto zanalizowane realne możliwości pozyskania środków unijnych i zrealizowania projektu dotyczącego rozwoju infrastrukturalnego szlaku. Ustalono, że powstaną dwa równorzędne regionalne projekty unijne, które zgodnie z zapewnieniami obu marszałków mają się znaleźć na liście indykatywnej projektów kluczowych, co oznacza, że nie będą one poddane procedurze konkursowej.

Rada postanowiła jeszcze raz przeanalizować głosy społeczności lokalnych dotyczące obiektów / miejsc, które czują się mocno związane ze Szlakiem Piastowskim, a nie zostały aktualnie ujęte na trasach przebiegu szlaku. Członkowie Rady wyrazili gotowość ponownego przeanalizowania w sposób szczegółowy zasadności ujęcia danego obiektu na szlaku, zarówno pod względem cezury czasowej, jak również tematyczności, dostępności oraz atrakcyjności turystycznej. Z pewnością dużą rolę będą odgrywały zobowiązania lokalnych władz czy innych podmiotów do stworzenia dodatkowej oferty mającej na celu uatrakcyjnienie obiektu. Decydujące znaczenie będzie jednak odgrywał audyt obiektu, przeprowadzony w identyczny sposób jak ten, który został wykonany w roku 2012.

W ramach Rady został również powołany kilkuosobowy zespół roboczy mający na celu opracowanie zarysów obu regionalnych projektów oraz wytyczenie głównych obszarów realizacyjnych. Jednym z zadań będzie rozbudowa infrastruktury szlaku, w ramach której ma zostać stworzona lista rankingowa obiektów na szlaku, których znaczenie określi Rada w kontekście ich rangi oraz oczekiwanych nakładów inwestycyjnych, a także deklaracji ze strony właściciela obiektu jako przyszłego partnera w projekcie. Liderami obu wojewódzkich projektów będą regionalne organizacje turystyczne (Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna). Na wymagany wkład własny mają złożyć się partnerzy, głównie samorządy lokalne. Realizacja potrzeb inwestycyjnych w ramach planowanych projektów ma się opierać na przeprowadzonym w roku 2012 audycie. Oba regionalne projekty mają być ze sobą ściśle powiązane, a w pewnych obszarach jak np. oznakowanie czy promocja – wręcz tożsame.

Ostatnim niezwykle istotnym wątkiem poruszonym podczas biskupińskiego posiedzenia Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego było omówienie kwestii wzmocnienia organizacyjnego oraz wzrostu ilości członków z obu województw w Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski. Organizacja powstała niemal 10 lat temu i jest przykładem lokalnej organizacji turystycznej, której zakres działania skupia się na konkretnym produkcie. Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski winna w przyszłości reprezentować interesy wszystkich partnerów oraz zarządców obiektów na szlaku oraz sprzyjać jeszcze bardziej efektywnej promocji turystycznej Szlaku Piastowskiego.

Po zakończonym spotkaniu członkowie Rady zwiedzili najnowsze inwestycje, w tym i niedawno wybudowaną osadę średniowieczną, w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.
Wyznaczono również termin i miejsce kolejnego spotkania Rady na dzień 26 lutego 2013 roku w Gnieźnie.


Przygotowała: Agnieszka Rzempała – Chmielewska
Koordynator RPNds.SP

Więcej informacji o działalności Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego na www.szlakpiastowski.com.pl

Autor zdjęć: Jacek Wrzesiński, OT Szlak Piastowski


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki