BIPPiątek, 09.6.2023

Umieć, znaczy móc…

Umieć, znaczy móc…

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, natomiast podstawowym jego celem - działania na rzecz zwiększenia potencjału i aktywności społeczno – zawodowej i edukacyjnej tej grupy. Projekt objął swym zasięgiem 60 osób, a czas trwania jego realizacji to okres od 1 marca 2009 do 31 grudnia bieżącego roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego, oraz uczestniczyć w kursach umiejętności społecznych oraz aktywnego poszukiwania pracy, ponadto osobom niepełnosprawnym udział w projekcie zapewnia całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Po zakończeniu projektu każda uczestnicząca w nim osoba otrzyma certyfikat potwierdzający udział oraz zaświadczenie o zdobyciu wiedzy i umiejętności objętych tematyką kursów.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Koszt skalkulowano ogółem na kwotę 445 319, 32 zł, przy czym wkład własny - kapitał w wysokości 46 758,53zł – pochodzi z funduszu powiatowego. Zatem uzyskanie dofinansowania w ramach programu operacyjnego pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 398 560, 79 zł, stanowi spektakularny sukces autorki projektu.

Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wynosi niebagatelną kwotę 7 421,98 zł, a założone rezultaty są możliwe do osiągnięcia z uwagi na zaplanowany kompleksowy program wsparcia.

Marcin Puk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki