Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny

Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny

Jednostka odpowiedzialna:

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Dróg

Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, I piętro pokój nr 4

Tel.: 61 424 66 86

e-mail: drogi@powiat-gniezno.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 07.00 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 48 zł Organem właściwym do poboru opłaty jest Prezydent Miasta Gniezna, wpłaty  na nr konta 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy. Kopię wniosku organizator przesyła do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Zezwolenie (decyzja na piśmie) jest wydawane po uzyskaniu opinii komendanta wojewódzkiego Policji.

Termin załatwienia sprawy:

Co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 (Dz.U.2017.1260)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 (Dz.U.2016.1827 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy
 • rodzaj i nazwę imprezy
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych

Formularze wniosków i druki do pobrania:

indywidualnie

KategoriaInne
WydziałSpecjalista ds. Zarządzania Ruchem Drogowym
powrót do kategorii