Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Nazwa sprawy:

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących rejestracji pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura Vat)
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdu
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Opłaty:

Za rejestrację pojazdu pobierana jest opłata w wysokości:

 • 160 zł w przypadku, gdy rejestrowany jest samochód, ciągnik samochodowy lub autobus (wymiana tablic rejestracyjnych), 66.50 zł w przypadku pozostawienia tablic
 • 120 zł w przypadku, gdy rejestrowana jest przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy lub motocykl (wymiana tablic rejestracyjnych), 66.50 zł w przypadku pozostawienia tablic
 • 110 zł w przypadku, gdy rejestrowany jest motorower (wymiana tablic rejestracyjnych), 66.50 zł w przypadku pozostawienia tablic

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa,
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku:
  BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w formie decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,
- oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

W przypadku zagubienia (utraty) dowodu rejestracyjnego należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym (utraconym) dokumencie, niezbędne do rejestracji.
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

KategoriaRejestracja pojazdu
WydziałWydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pliki do pobrania:

wniosek o rejestrację
Format: docx, 21.53 kB
pełnomocnictwo
Format: doc, 35.5 kB
oświadczenie
Format: doc, 26.5 kB
powrót do kategorii