BIPSobota, 03.6.2023

Złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór dokumentu paszportowego

Zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego w postaci elektronicznej składa się za pomocą:

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Nazwa sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór dokumentu paszportowego

Jednostka odpowiedzialna:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie i opracowywanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty składa się osobiście w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

poniedziałek – piątek – w godz. 8:30 – 15.15

Infolinia paszportowa czynna w dni robocze
w godzinach od 8.30 do 15.00
pod numerem 61 854 19 99.

Zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: paszport@poznan.uw.gov.pl

Wymagane dokumenty:

Osoby dorosłe:

 • aktualna fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
 • dowód osobisty
 • ważny paszport
 • dowód wniesienia opłaty paszportowej (istnieje możliwość uiszczenia opłaty paszportowej kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta)
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia
  do opłaty ulgowej

Osoby małoletnie:

Zgodę na wydanie paszportu dla dziecka, wyrażają oboje rodzice z dowodami osobistymi lub jeden
z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, lub wyrażoną za pomocą

- profilu zaufanego,

- e-dowodu,

- kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 • aktualna fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  ( wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
 • ważny paszport
 • dowód wniesienia opłaty paszportowej
  (istnieje możliwość uiszczenia opłaty paszportowej kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta)
 • dokumenty uprawniające do opłaty ulgowej (Karta Dużej Rodziny)
 • PESEL dziecka
 • odpis aktu urodzenia (skrócony lub zupełny)
 • w przypadku śmierci jednego z rodziców przedłożyć do wglądu: - odpis aktu urodzenia dziecka i odpis aktu zgonu rodzica

Opłaty:

 • 140 zł - opłata podstawowa - paszport biometryczny na 10 lat dla osób  od 12
  do 70 roku życia
 • 70 zł - paszport biometryczny na 10 lat dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów od 12 do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego dokumentu
 • 30 zł - paszport biometryczny na 5 lat dla małoletnich do 12 roku życia
 • 30 zł - paszport tymczasowy z terminem ważności do 12 miesięcy wydany w przypadkach przewidzianych
  w ustawie
 • bez opłat - dla osób, które ukończyły 70 lat

Opłaty dla osób posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:

 • 70 zł – dorośli
 • 35 zł – młodzież od 12 do 25 roku życia (po ukończeniu
  18 roku życia dodatkowo wymagane przedstawienie ważnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej)
 • 15 zł – dzieci do 12 roku życia

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie paszportu następuje osobiście.

Za wyjątkiem wniosków dla osób małoletnich
 do 12 roku życia, dla których wnioski mogą być składane za pomocą usługi paszportowej online na portalu https://www.gov.pl

Obecność osoby małoletniej od 5 roku życia
 i ubezwłasnowolnionej jest wymagana podczas ubiegania się o wydanie paszportu.

Obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia wymagana jest przy odbiorze paszportu, jeżeli wniosek dla tej osoby został złożony drogą elektroniczną.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o wydanie paszportu następuje w terminie 6 tygodni od dnia jego złożenia.

Tryb odwoławczy:

Do postępowań w sprawach uregulowanych Ustawą
o dokumentach paszportowych stosuje się przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2016.758 t.j.)

Dodatkowe informacje:

www.poznan.uw.gov.pl

drukuj:
udostępnij: