BIPCzwartek, 23.9.2021

Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Jednostka odpowiedzialna:

Geolog Powiatowy

Zakres świadczonej usługi:

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

  • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno,

  • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 36.

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie projektu robót geologicznych,
  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się. 

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, projekt robót nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni  od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych staroście, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

  • sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
  • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji – sprzeciwu stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego,                        w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne                 i górnicze (Dz.U.2016.1131 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2015.964)

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 93 ust 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 ze

zm.) należy przekazać organowi administracji

geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót

geologicznych – 3 egz. dokumentacji geologicznej,

w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

brak

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych