BIPSobota, 25.6.2022

Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych których wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Nazwa sprawy:

Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych których wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.      

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział architektury i budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych których wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę     

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel. 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia rozbiórki
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk określony przepisami prawa)
 • program rozbiórki
 • mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją obiektu przeznaczonego do rozbiórki
 • pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami
 • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)    

Opłaty:

 • opłata za pełnomocnictwo 17zł
 • za wydanie zaświadczenia 17zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Milcząca zgoda lub zaświadczenie.

Termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu.  

Organ może z urzędu przed upływem terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli rozbiórka obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji wnoszącej sprzeciw w sprawie zgłoszenia organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowani  przestrzennym (Dz.U.2016.778 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych