BIPCzwartek, 23.9.2021

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej w drodze decyzji

Nazwa sprawy:

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej w drodze decyzji

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest uchwalenie statutu spółki. Starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.21 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej
  • projekt statutu spółki wodnej
  • prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia o uchwaleniu statutu
  • wykaz członków spółki wodnej, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów

Opłaty:

opłata skarbowa 10 zł, którą należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • art. 446 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne

Dodatkowe informacje:

  • zarząd spółki wodnej zgłasza utworzenie spółki w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarki wodami, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej
  • wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu o wytyczne zawarte w karcie usług.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

-

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych