BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaświadczenia - wypis z UPUL

Nazwa sprawy:

Wydanie zaświadczenia w związku z § 4 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie zaświadczenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.19 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34 lub 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17,00 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)

Opłaty:

opłata skarbowa – 17,00 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu)

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia zażalenia od postanowienia – 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: