BIPCzwartek, 02.12.2021

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, trwałej i zupełnej utraty

Nazwa sprawy:

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, trwałej i zupełnej utraty

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wyrejestrowania pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis
  z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

 

Dodatkowo:

 • w przypadku demontażu - zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu oraz tablice rejestracyjne
 • w przypadku kradzieży - oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie
  o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży
 • w przypadku wywozu pojazdu z kraju - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenia lub dokument (kopia) potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
 • w przypadku trwałej i zupełnej utraty - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu (np. protokół Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu) wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku
  w gminach oraz tablice rejestracyjne

Opłaty:

Za wyrejestrowanie pojazdu pobierana jest opłata
w wysokości 10 zł.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiana jest sprawa (pobierana jest prowizja 2 zł)
 • przelewem
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w formie decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych