BIPCzwartek, 16.9.2021

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Nazwa sprawy:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

- Wydawanie decyzji zezwalającej na trwałe/czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

- Wdawanie zaświadczenie, że teren nie wymaga wydania zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.18 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 80

Wymagane dokumenty:

  • ostateczna decyzja Burmistrza/Wójta Gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym do decyzji lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli jest sporządzony dla przedmiotowego terenu                  
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • plan zagospodarowania działki z bilansem terenu (zgodnie z projektem budowlanym),                                  z uwzględnieniem klas i użytków, sporządzonym przez projektanta lub osobę z  uprawnieniami budowlanymi wraz z podpisem i pieczątką tej osoby,
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna / zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • Rozdział 3 ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dodatkowe informacje:

Decyzję/zaświadczenie wydaje się w celu załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych