BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wydziały Starostwa


Aparatem pomocniczym Zarządu powiatu jest powiatowa Administracja składająca się ze Starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Spis wydziałów Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego:

 1. Biuro Rady – BR
 2. Wydział Administracyjny – WA
 3. Wydział Budżetu i Analiz Finansowych – BAF
 4. Wydział Finansów – FN
 5. Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – KSTP
 6. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – OZK
 7. Wydział Ochrony Zdrowia – OZ
 8. Wydział Architektury i Budownictwa – AB
 9. Wydział Ochrony Środowiska – OS
 10. Wydział Komunikacji i Transportu – KT
 11. Wydział Edukacji – WE
 12. Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu - WIR

Spis wydziałów Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego:

 1. Biuro ds. Rolnictwa – BDR
 2. Zespół Gospodarczy – ZG
 3. Zespół ds. Obsługi Informatycznej – ZOI
 4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – PZOON
 5. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – LPIFE
 •  

Sekretarz Powiatu
Kinga Włodarczyk-Przybyła
ul. Jana Pawła II 9/10
tel.: 61 424 07 30
email: kinga.wlodarczyk-przybyla@powiat-gniezno.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy :

 1. Nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie
 2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
 3. Merytoryczna i techniczno-organizacyjna obsługa posiedzeń Zarządu, prowadzenie rejestru protokołów z jego posiedzeń oraz rejestru uchwał i opinii Zarządu,
 4. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,
 5. Przekazywanie odpisów uchwał Zarządu i protokołów z posiedzeń Zarządu do realizacji zainteresowanym Dyrektorom Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 6. Organizowanie i koordynowanie działań związanych z wyborami i referendum,
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 •  

Skarbnik Powiatu
Aleksandra Piątkowska - Radom
ul. Jana Pawła II 9/10
tel. 61 424 07 15
email: piatkowska-radom@powiat-gniezno.pl

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 1. Zapewnianie prawidłowej realizacji polityki finansowej Powiatu,
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 3. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
 4. Nadzorowanie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 5. Kontrasygnowanie dokumentów skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.
 •  

Biuro Rady
Biuro Rady wykonuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania organu stanowiącego i kontrolnego tj. Rady. W tym celu zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Rady Powiatu oraz komisji Rady.

 

 

 •  

Wydział Administracyjny
Wydział Administracyjny wykonuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania organu wykonawczego tj. Zarządu Powiatu. W tym celu zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Zarządu Powiatu. Realizuje również zadania związane z zarządzaniem personelem oraz koordynuje obsługę prawną Starostwa.

 

 

 

 

 •  

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych należy między innymi opracowanie i aktualizowanie projektu uchwały Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, opracowanie i aktualizowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie założeń i zasad do opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok następujący po roku budżetowym wraz z załącznikami, koordynowanie prac i przygotowanie, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, materiałów do opracowania projektu budżetu Powiatu oraz projektu uchwały budżetowej ze zmianami wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Koordynowanie prac i przygotowanie, zgodnie z procedurą uchwalania projektu wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

 

 

 •  

Wydział Finansów
Do podstawowych zadań Wydziału Finansów należy prowadzanie rachunkowości syntetycznej i analitycznej jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego i budżetu Powiatu, według odrębnego zakładowego planu kont oraz zgodnie z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości, polegającej na prowadzeniu ewidencji księgowej operacji gospodarczych i finansowych wraz z kontrolą zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

 

 

 

 

 •  

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Opracowuje kampanie promocyjne Powiatu, opracowuje i nadzoruje realizację strategii rozwoju Powiatu, koordynuje współpracę zagraniczną z powiatami partnerskimi, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmuje się upowszechnianiem turystyki, kultury i sportu oraz współpracą z mediami.

 

 

 

 

 •  

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania dotyczące: sprawowania nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami; wydawania zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej; organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej; prowadzenia zadań w trybie akcji kurierskiej; realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego; funkcjonowania PCZK; realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej; zabezpieczenia bezpieczeństwa ludności na terenie powiatu; współpracy z inspekcjami, służbami i strażami; współdziałania Urzędnika Wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych na terenie powiatu.

 

 

 

 

 •  

Wydział Ochrony Zdrowia
Do zadań Wydziału należy opracowywanie i realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia, prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadzór działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich Rad Społecznych.

 

 

 

 

 •  

Wydział Architektury i Budownictwa
Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych. Przyjmuje zgłoszenia wykonania obiektów budowlanych lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Rejestruje i wydaje dzienniki budowy lub rozbiórki. Wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych oraz potwierdza powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Wnioski do pobrania w zakładce "Poradnik Interesanta"

 

 

 

 

 •  

Wydział Ochrony Środowiska
Zakres działania wydziału Ochrony Środowiska obejmuje sprawy i zadania związane z ochroną środowiska, rybactwem śródlądowym, gospodarką wodno-ściekową, leśnictwem oraz edukacją ekologiczną.

 

 

 

 

 •  

Wydział Komunikacji i Transportu
Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy: prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów, stacji kontroli pojazdów i diagnostów, ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, transportu drogowego, wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz parkingów strzeżonych do ich parkowania.

 

 

 

 

 •  

Wydział Edukacji
Wydział Edukacji zajmuje się organizacją i prowadzeniem spraw związanych z działalnością szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, placówek szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

 

 

 

 •  

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
Do zadań Wydziału należy w szczególności realizacja inwestycji powiatowych oraz remontów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego, pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych do realizacji projektów Powiatu Gnieźnieńskiego, Prowadzenie zamówień publicznych, dla których powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 •  

Biuro ds. Rolnictwa
Zadaniem Biura ds. Rolnictwa jest wspieranie, rozwój i promocja rolnictwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

 

 

 

 

 •  

Zespół Gospodarczy
Do zadań Zespołu Gospodarczego należy między innymi prowadzenie spraw z zakresu BHP i ppoż., prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów nietrwałych oraz współpraca w inwentaryzacji składników majątkowych z komórkami organizacyjnymi Starostwa, przeprowadzenie procedur zakupu sprzętu, oraz usług na potrzeby Starostwa do wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 •  

Zespół ds. Obsługi Informatycznej
Do podstawowych zadań Zespołu ds. Obsługi Informatycznej należy w szczególności zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego oraz łączy internetowych, administrowanie systemem finansowo – księgowym QNT w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w systemie informatycznym, zapewnienie wyposażenia i bezpieczeństwa stanowisk komputerowych użytkowników.

 

 

 

 

 •  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Do zakresu zadań leżących w kompetencji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy wydawanie i przyjmowanie wniosków niezbędnych w celu uzyskania: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej odpisu orzeczenia.

 

 

 

 

 •  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Celem głównym funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania informacji na temat programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich.

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki