BIPCzwartek, 23.9.2021

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu/i

Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu/i     

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz o innym przeznaczeniu w związku z ich wyodrębnieniem.     

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro pok. nr 2.22; 2.24

tel. 61 424 07 51; 61 424 07 33

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia 
  • 3 egzemplarze inwentaryzacji składającej się z rzutu lokalu i opisu, w której zawarte jest oświadczenie, że lokal spełnia wymogi techniczne jakim powinny odpowiadać lokale przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wykaz pomieszczeń przynależnych do danego lokalu. Inwentaryzacja powinna być opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane lub przez rzeczoznawcę majątkowego
  • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

Opłaty:

  • opłata za wydanie zaświadczenia 17zł
  • opłata za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie winno być wydawane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie siedmiu dni.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie winno być wydawane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku nie spełnienia wymogów samodzielnego lokalu organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia. Organem II instancji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2015.1892 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych