BIPCzwartek, 23.9.2021

Wydawanie uprawnień instruktora nauki jazdy

Nazwa sprawy:

Wydawanie uprawnień instruktora nauki jazdy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • załączniki:
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • kserokopia prawa jazdy – oryginał do wglądu
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm    przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów
 • pozytywny wynik egzaminu uzyskany przed komisją powołaną przez Wojewodę
 • dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

 • opłata za wydanie legitymacji instruktora – 50,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 • oryginał potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do pokoju nr 0.12

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o wpisie do rejestru instruktorów wraz z legitymacją instruktora.

Termin załatwienia sprawy:

Okres od złożenia wniosku do wydania legitymacji nie powinien być dłuższy niż 2 dni.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter)  w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych