BIPPoniedziałek, 03.8.2020

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie pozwoleń zintegrowanych regulujących stan formalno-prawny instalacji w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska oraz środowisko jako całość (tj. emisja gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów, emisja ścieków, pobór wód itd.), a także zmiana warunków takich pozwoleń.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.18 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 38

Wymagane dokumenty:

 • pismo przewodnie + opracowanie dotyczące udzielania pozwolenia zintegrowanego o treści zgodnej
  z wymogami wskazanymi w art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie
  z  art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
  o swobodzie działalności gospodarczej, w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do instalacji
 • wniosek w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w dwóch egzemplarzach
 • dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej oraz opłaty rejestracyjnej (art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego wynosi:

 • 2.011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych
  i średnich przedsiębiorców

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest również wniesienie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, której wysokość uzależniona jest od rodzaju instalacji, której dotyczy pozwolenie (wysokość nie może przekroczyć 3.000 euro; oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnosi się w złotych stanowiących równowartość należnej kwoty w euro, według średniego kursu złotego do euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia opłaty).

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna (na czas nieoznaczony)

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalacje po raz pierwszy lub instalacje po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
W pozostałych przypadkach do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 180, 181 ust. 1, art. 182, 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 204, art. 207 ust. 3, art. 211, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1, art. 224 ust. 1, 2 i 4, art. 376 pkt 2
  i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji
  w powietrzu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
  1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie
  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
  w środowisku
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dodatkowe informacje:

- wniosek naeży sporządzić własnoręcznie

Formularze wniosków i druki do pobrania:

-

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych