BIPCzwartek, 23.9.2021

Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie pozwoleń regulujących stan formalno-prawny podmiotu w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, jaka następuje w związku z eksploatacją instalacji, a także zmiana warunków takich pozwoleń.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • studium (operat) ochrony powietrza o treści zgodnej z wymogami wskazanymi w art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa zgodnie
  z art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
  o swobodzie działalności gospodarczej, w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do instalacji
 • dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej
 • zaświadczenie o niekaralności  podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Opłata za wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza wynosi:

 • 2.011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych
  i średnich przedsiębiorców

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna (maksymalnie na 10 lat)

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 181, 183, 184, 220, 221 i 222 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji
  w powietrzu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

-

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych