BIPPoniedziałek, 23.5.2022

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

Nazwa sprawy:

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200          Gniezno

 • składanie dokumentów: parter – Biuro Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15 lub drogą e-mail: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia
  o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • oryginał i kserokopia ważnego orzeczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji (dotyczy tych orzeczeń z KRUS i MSWiA, które wydane zostały przed 1 stycznia 1998 roku)
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia, przedłożona w oryginale i kopii lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art.35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast zgodnie z art.36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym niezałatwieniu sprawy w terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Tryb odwoławczy:

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

 • art. 5a, 6b oraz 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku
  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

Dodatkowe informacje:

O wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające ważne orzeczenie ZUS, KRUS lub MSWiA (dotyczy to orzeczeń
z KRUS i MSWiA, które wydane zostały przed 1 stycznia 1998 roku).

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych