BIPCzwartek, 02.12.2021

Wydawanie dzienników budowy/rozbiórki

Nazwa sprawy:

Wydawanie dzienników budowy/rozbiórki      

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Rejestracja i stemplowanie dzienników budowy lub rozbiórki

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

parter Biuro Obsługi Interesanta/stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa

tel.: 61 424 66 70

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki
  • decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenie, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (kopia)
  • dziennik budowy/rozbiórki (pusty blankiet)        

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Organ rejestruje dziennik budowy/rozbiórki na wniosek, w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym decyzja stała się wykonalna. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia budowy, od którego organ nie wniósł sprzeciwu oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 - ustawy Prawo budowlane.   

Termin załatwienia sprawy:

3 dni licząc od dnia, w którym decyzja stała się wykonalna.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych