BIPCzwartek, 23.9.2021

Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Decyzje o zmianie lasu na użytek rolny dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach szczególnie uzasadnianych potrzeb właścicieli lasów na wniosek właściciela lasu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.19 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

  • wniosek właściciela lasu wraz z uzasadnieniem
  • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany
  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości
  • w przypadkach określonych w przepisach § 3 ust. 1 pkt 86 i 87 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko powyższe zamierzenie może wymagać przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

opłata skarbowa – 10,00 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu
o wytyczne zawarte w karcie usługi.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych