BIPWtorek, 06.6.2023

Wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych   

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel.: 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych   

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel. 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (druk ściśle określony przepisami prawa) podpisany przez inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez inwestora,
 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu,

         pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).    

Opłaty:

 • budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty skarbowej
 • inne budynki – 36zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 z dopiskiem opłata budowlana lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są niezwłocznie w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. 

Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo przyczyn niezależnych od organu.

Przygotowaną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę inwestor odbiera osobiście lub na podstawie udzielonego upoważnienia czy pełnomocnictwa.

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania. Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Decyzja jest ważna przez okres 3 lat od daty kiedy stanie się ostateczna.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)    

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

 62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: