BIPPiątek, 30.10.2020

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Jednostka odpowiedzialna:

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Dróg

Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, I piętro pokój nr 4

Tel. 61 428 10 25

e-mail: drogi@powiat-gniezno.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 07.00 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • załączniki do wniosku:
 •  w przypadku gdy wnioskodawca działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela - również pełnomocnictwo
 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 • do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę.

Opłaty:

 • zezwolenie – 100 zł
  Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,
  Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego - wydanie lub odmowa wydania zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 3 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.764)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 (Dz.U.2016.1827 ze zm.)  

Dodatkowe informacje:

Zezwolenie jest wydawane na okres 12 miesięcy.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych