BIPNiedziela, 07.8.2022

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie bądź uszkodzeniu tablic rejestracyjnych
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych
 • polisa OC
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis
  z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

W przypadku utraty lub zniszczenia jednej tablicy do odbioru wtórnika oprócz ww. dokumentów należy dostarczyć drugą tablicę celem jej zalegalizowania.
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych możliwe jest tylko w przypadku posiadania tablic rejestracyjnych
o wyróżniku rozpoczynającym się od „PGN”

Opłaty:

Za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej pobierana jest opłata w wysokości:

 • 53 zł – dotyczy samochodu, motocykla, ciągnika lub naczepy oraz przyczepy
 • 43 zł - dotyczy motoroweru

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku: BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów,
w formie wpisu do ewidencji pojazdów oraz dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana).

Termin załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w terminie maksymalnie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

W przypadku wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej do urzędu może przyjść jeden z właścicieli.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych