BIPWtorek, 17.5.2022

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wydania wtórnika nalepki kontrolnej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie nalepki kontrolnej
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie bądź uszkodzeniu nalepki kontrolnej
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis
  z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Opłaty:

Za wydanie wtórnika nalepki kontrolnej pobierana jest opłata w wysokości 19 zł.

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/ Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów,
w formie wpisu do ewidencji pojazdów.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w terminie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

W przypadku wydania wtórnika nalepki kontrolnej do urzędu może przyjść jeden z właścicieli.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych