BIPPiątek, 24.9.2021

Wydanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych

Nazwa sprawy:

Wydanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie lub zmianę uprawnienia diagnosty
 • załączniki do wniosku:
 •    kserokopię świadectwa ukończenia szkoły technicznej
 •    dokument poświadczający odbycie praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
 •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów
 •    zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
 •   dotychczasowe uprawnienie diagnosty – w przypadku wniosku o jego zmianę
 • opłata skarbowa
 • do wglądu: dowód osobisty oraz oryginały dokumentów przedłożonych w kserokopii

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia 48 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gnieźnie
18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.)
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych