BIPCzwartek, 23.9.2021

Wpis kodu 95 w dokumencie prawa jazdy

Nazwa sprawy:

Wpis kodu 95 w dokumencie prawa jazdy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Wpis kodu 95 dokonuje się na wniosek osoby będącej kierowcą zawodowym, posiadającym kat. C lub C+E lub D lub D+E.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • załączniki:
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 t.j. ze zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
  - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi
 • kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi
 • kserokopia prawa jazdy
 • oryginał potwierdzenia opłaty
 • do wglądu:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • oryginały wszystkich ww. załączników

Opłaty:

Za wydanie prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 100,50 zł.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa (pobierana jest prowizja 2 zł)
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/ Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Sposób załatwienia sprawy:

Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się wnioskodawcy osobiście, po uprzednim zwrocie posiadanego dokumentu świadczącego o posiadanych przez niego uprawnieniach.

Termin załatwienia sprawy:

Okres od złożenia wniosku do wydania nowego dokumentu nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017.978 t.j. ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j.)
 • Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. 2016.1907 t.j. ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji i  Transportu.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych