BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Usługi

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 • Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich,
 • Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych:
  1. Pomoc przy ubieganiu się o dotację:
   • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu w ramach aktualnie trwających programów
   • informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
   • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
  2. Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:
   • informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu,
   • informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie,
   • informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji,
   • wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
   • informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym:
    • o rodzajach kontroli,
    • o instytucjach uprawnionych do kontroli,
    • o obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
    • o sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
   • organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.
  3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP):
   • informowanie o możliwościach realizowania projektów w formule PPP,
   • aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania  potrzeb inwestycyjnych wymagających zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

II. POZOSTAŁE USŁUGI

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich
 • Punkty Informacyjne organizują spotkania informacyjne, wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim w Polsce.
 • Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie:
  • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej,
  • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne,
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania,
  • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego,
  • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich nie świadczą usługi pisania wniosku o dofinansowanie, ani tez nie mogą polecać firm oferujących tego rodzaju komercyjne usługi. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie współpracują z komercyjnymi firmami oferującymi odpłatne materiały, czy usługi w zakresie Funduszy Europejskich.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki