BIPCzwartek, 01.6.2023

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2

Adres:

 

ul. Powstańców Wlkp. 16
62-200 Gniezno

Adres e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl
Tel. 424 57 11
Fax. 424 57 28

Dyrektor Ośrodka:

mgr Magdalena Wrzesińska

Podstawa prawna powołania jednostki:

 

Uchwała Nr 84/365/71 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie w sprawie przemianowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Gnieźnie w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie.

Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Organem sprawującym nadzór jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zadania:

Celem działania jest nauka, szeroko pojęta rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu oraz przygotowanie do wybranego zawodu. Wszystkie te działania mają prowadzić do samodzielnego udziału naszych wychowanków w życiu społecznym.


Skład SOSW:

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 2. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna
 3. Gimnazjum nr 14 Specjalne
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna
 5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 6. Warsztaty Szkolne
 7. Internat

Pracownicy Ośrodka :

 1. wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna
 2. specjaliści zajęć rewalidacyjnych: gimnastyki korekcyjnej, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i socjoterapeutycznych, integracji sensorycznej, arteterapii, treningu słuchowego Tomatisa, chreoterapii, muzykoterapii
 3. pedagog
 4. psycholog,
 5. pielęgniarka,
 6. specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. doradcy zawodowi,
 8. terapeuci behawioralni,
 9. instruktor tańca.

Lokalizacja Ośrodka:

 1. ul. Powstańców Wlkp.16
  1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  2. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna
  3. Gimnazjum nr 14 Specjalne
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna
  5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  6. Internat
  7. Warsztaty Szkolne

  Warunki przyjęcia do placówki:

  1. Szkoła Podstawowa nr 14 i Gimnazjum nr 14 Specjalne:

   1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
   2. odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły
   3. karta zdrowia ucznia
   4. opinia - informacja o uczniu z poprzedniej szkoły
   5. skierowane do placówek kształcenia specjalnego wystawione przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
   6. 1 zdjęcie
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. podanie
  3. życiorys
  4. świadectwo ukończenia gimnazjum
  5. zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym
  6. zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
  7. karta zdrowia ucznia
  8. skierowane do placówek kształcenia specjalnego wystawione przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
  9. 2 zdjęcia
  1. Internat
   1. skierowanie do internatu

  Kształcenie:

  1. Placówka organizuje kształcenia w oparciu o podstawy programowe i programy kształcenia ogólnego dostosowane do uczniów niepełnosprawnych.
  2. Placówka realizuje nauczanie języka angielskiego i informatyki.
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształci uczniów i zapewnia praktyczną naukę w następujących zawodach:
   1. ślusarz
   2. stolarz
   3. krawiec
   4. kucharz
   5. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   6. Istnieje możliwość kształcenia w innych zawodach za zgodą dyrekcji placówki i przy samodzielnym zapewnieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

  Dodatkowo:

  1. Ośrodek prowadzi działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez udział młodzieży w konkursach i zwodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
  2. Dzieci poszerzają swoje zainteresowania poprzez aktywny udział w działalności organizacji szkolnych:
   1. Szkolny Klub Sportowy
   2. Uczniowski Klub Sportowy KUSY
   3. Koło PCK
   4. Klub Europejski
   5. Koło Turystyczne KOCZOWNICY
   6. Koło Ekologiczne

  Współpraca:

  Dyrekcja i pracownicy Ośrodka współpracują z instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym:

  1. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Warsztatami Terapii Zajęciowej,
  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  4. Polskim Towarzystwem Społeczno Sportowym „Sprawni Razem"
  5. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne "Promyk"

  Warsztaty Szkolne współpracują z gnieźnieńskimi firmami, instytucjami oraz osobami prywatnymi świadcząc wysokiej klasy usługi w zakresie:

  1. krawiectwa (odzież robocza, pościele, ręczniki, itp.)
  2. malarstwa ( kompleksowe malowanie obiektów przemysłowych, nietypowe prace malarskie)
  3. ślusarstwa ( konstrukcje stalowe nośne, parkany ogrodzenia, precyzyjne prace ślusarskie)
  4. stolarstwa ( meble szkolne, biurowe, kuchnie, zestawy salonowe, stolarka okienna, drzwiowa, elementy małej architektury ogrodowej.
  5. Warsztaty Szkolne gwarantują przystępne ceny i wysoką jakość usług.

  Godziny i dni urzędowania:
  poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki