BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Adres:
Ul. Żwirki i Wigury 27
62-200 Gniezno
Tel. , fax(61) 426-14-22 lub (61)426-48-13
www.sosw.gniezno.org
e-mail: sosw1.gniezno@post.pl

Informacje ogólne
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką , dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną , znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną W skład placówki wchodzą :

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Internat
 • Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką wyspecjalizowaną w edukacji , rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim. Obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 7 roku życia do ukończenia gimnazjum , nie dłużej jednak , jak do 21 roku życia , przy czym młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – do ukończenia 24 roku życia.

Kadra kierownicza:
Dyrektor Ośrodka – mgr Kamilla Kropidłowska
Wicedyrektor / Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – mgr Katarzyna Sobkowiak
Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr Anna Matysek

Podstawa prawna działania Ośrodka :

 • Orzeczenia UW założycielskiego Poznaniu KoiW założycielskiego dnia 28.02.1976. nr 0.1-5090/3/76
 • Aktu założycielskiego Nr 113/93 Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku
 • Od 1 stycznia 1999r. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Gnieźnieńskie-go. Organem prowadzącym jest Starosta Gnieźnieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Procedura przyjmowania do ośrodka:

 • Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ( wraz z zaświadczeniem lekarskim)
 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Rodzice(prawni opiekunowie) składają wniosek o skierowanie do Ośrodka wraz orzeczeniem z Poradni w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20. We wniosku należy zaznaczyć, czy dziecko ma mieć zapewnione miejsce w Inter-nacie.
 • Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego wydaje skierowanie do placówki, po upewnieniu się o wolnym miejscu
 • Dyrektor placówki przyjmuje ucznia do placówki

Pracownicy pedagogiczni Ośrodka:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych,
 • logopedzi,
 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • specjaliści gimnastyki korekcyjnej,
 • specjaliści arteterapii,
 • specjaliści terapii taktylnej,
 • specjaliści komunikacji alternatywnej Makaton,
 • specjaliści Integracji sensorycznej,
 • specjaliści terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych,

Oferta edukacyjna:
Pracujemy metodami :

 • ośrodków zainteresowań,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • W. Sherbourne,
 • Komputerowego wspomagania,
 • pedagogiki zabawy,
 • Knillów,
 • behawioralną,
 • F. Affolter,
 • komunikacji alternatywnej MAKATON
 • Treningu słuchowego metodą A. Tomatisa,
 • Samoregulacji zachowania EEG Biofeedback,

W szkole podstawowej i gimnazjum realizowana jest Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym, funkcjonują kola zainteresowań które rozwijają umiejętności i zdolności uczniów

 • kolo taneczno – ruchowe z elementami choreoterapii „ Dance”
 • kolo plastyczne
 • kolo fotograficzne
 • kolo ekologiczne „ Ekoludek”
 • kolo turystyczno – krajoznawcze „ Wielkopolski Styl”
 • kolo teatralne

Dysponujemy bazą specjalistycznych pomocy dydaktycznych :

 • komunikatory i oprogramowanie SYMWORD do komunikacji alternatywnej,
 • sprzęt do zabaw integracyjnych KLANZA,’
 • Salę Doświadczania Świata,
 • Salę do gimnastyki korekcyjnej,
 • Gabinet Integracji Sensorycznej,
 • Schodołazy do przemieszczania dzieci z trudnościami motorycznymi na terenie szkoły,
 • Samochód osobowy z platformą przystosowaną do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich.

Internat

 • 3 osobowe pokoje ,
 • łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych,
 • stołówka ,
 • sale do zabaw i zajęć tematycznych.

Popołudnia w internacie wypełniają zajęcia rekreacyjno- sportowe i świetlicowe. Dzieci mają możliwość korzystania z wyjazdów na rajdy , wycieczki i biwaki.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki