BIPWtorek, 30.5.2023

Rozpatrywanie wniosków i projektów dotyczących zmian organizacji ruchu i zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów

Nazwa sprawy:

Rozpatrywanie wniosków i projektów dotyczących zmian organizacji ruchu i zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów

Jednostka odpowiedzialna:

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków i projektów dotyczących zmian organizacji ruchu i zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Dróg

Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, I piętro pokój nr 4

tel.: 61 424 66 86

e-mail: drogi@powiat-gniezno.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 07.00 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek lub projekt organizacji ruchu
 • w celu zatwierdzenia projekt organizacji ruchu co najmniej w 2 egzemplarzach + wniosek
 • opinie (uzgodnienia):
  • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
  • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

 • projekt organizacji ruchu – zatwierdzenie
 • wniosek – odpowiedź pisemna

Termin załatwienia sprawy:

Sprawy są załatwiane niezwłocznie, w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie 1 miesiąca, w przypadku bardziej skomplikowanym np. przeprowadzenia wizji lokalnych, rozpatrzenia na komisji doradczej ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu w terminie do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 (Dz.U.2017.1260);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
 • (Dz.U.170.2002.1393 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784)             
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220. 2003.2181 ze zm. i z załącznikami)

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz.U.2016.1440 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu
  • parametry geometrii drogi
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających  całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian  organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu

drukuj:
udostępnij: