BIPŚroda, 07.6.2023

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Nazwa sprawy:

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel. 61 424 07 47, e-mail: tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
 • lista minimum 7 członków założycieli klubu (stowarzyszenia), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj. imię i nazwisko, data
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy, wraz z oświadczeniem założycieli, że posiadają oni pełną zdolność do czynności prawnych oraz są obywatelami polskimi
 • protokół z zebrania założycielskiego zawierający:
 • uchwałę członków założycieli o utworzeniu klubu sportowego
 • uchwałę o przyjęciu statutu
 • uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego lub władz klubu (Zarządu, Komisji Rewizyjnej)
 • podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta
 • lista obecności na zebraniu założycielskim
 • tekst jednolity statutu - 3 egzemplarze - podpisane przez członków komitetu założycielskiego lub władz klubu (określający w szczególności: nazwę klubu, teren działania i siedzibę, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązania się klubu)
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

 • uczniowskie kluby sportowe – zwolnione z opłat skarbowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)
 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:
 • za wydanie decyzji opłata skarbowa – 10,00 zł
 • za wydanie wypisu opłata skarbowa – 17,00 zł

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletu dokumentacji następuje wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie towarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Zarejestrowany uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych, wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2017.1463 t. j.)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t. j.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011.243.1449)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 t. j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 t. j. ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: