BIPWtorek, 30.5.2023

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku

Adres:

ul. Słoneczna 25
62-270 Kłecko

Tel.  424-07-83

Dyrektor:
Mariola Sochacka

Ośrodek działa z mocy:
Ustawy o Systemie Oświaty

Zadania:

 1. badania psychologiczne
 2. badania pedagogiczne
 3. badania logopedyczne
 4. terapie
 5. konsultacje

Z usług poradni korzystają:

 1. dzieci i młodzież sprawująca problemy wychowawcze
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna
 3. dzieci i młodzież z trudnych środowisk rodzinnych
 4. dzieci i młodzież z zaburzeniami mowy (mowa opóźniona, niewyraźna, jąkanie)
 5. uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu
 6. rodzice, opiekunowi i nauczyciele
 7. wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 8. przedszkola
 9. szkoły, które bez opinii poradni nie mogą odroczyć nauki, przyspieszyć obowiązku szkolnego uczniów czy indywidualizować wymagań edukacyjnych i zasad oceniania
 10. inne placówki pozaoświatowe (służba zdrowia, policja, sąd, urząd pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej)

Profilaktyka: 

 1. pogadanki, warsztaty, szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, np. zajęcia edukacyjno-warsztatowe dotyczące:
  1. zapobiegania powstawania zaburzeń zachowania
  2. kształtowania zdrowego trybu życia
  3. treningu asertywności
  4. uczenia komunikacji międzyludzkiej
 2. Zajęcia stymulujące prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży

Diagnoza dzieci, młodzieży:

 1. badania sprawności intelektualnej
 2. badania osobowości (ocena dojrzałości emocjonalnej, kompetencji społecznej, cech charakteru i inne)
 3. ustalenie deficytów rozwojowych i innych uwarunkowań
 4. badanie osobowościowych preferencji zawodowych

Psychoterapia dzieci, młodzieży:

 1. z dysfunkcjami rozwojowymi
 2. z uszkodzeniami układu nerwowego
 3. z zaburzeniami osobowości i zachowania (nadpobudliwość, zaburzenia nerwicowe, moczenie, agresja, nieśmiałość)

Profilaktyka i promocja zdrowia: 

zajęcia edukacyjno-warsztatowe, prelekcje dla rodziców i nauczycieli dotyczące: np. zdrowego stylu życia i wypoczynku dziecka, zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym, zaspokojeniu przez rodzinę najważniejszych potrzeb

Diagnoza:

 1. określenie zdolności i umiejętności poznawczych dzieci przedszkolnych
 2. diagnoza dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce
 3. diagnoza dzieci i młodzieży dyslekcyjnej

Terapia indywidualna:

 1. terapia logopedyczna
 2. terapia ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym
 3. terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku szkolnym
 4. terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami o charakterze dyslekcji rozwojowej

Doradztwo:

 1. dla uczniów (np. sposoby efektywnego uczenia się i organizacji czasu wolnego, informacje o wyborze szkoły i zawodu)
 2. da rodziców (np. wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, doradztwo zawodowe)
 3. da nauczycieli (dot. prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie)

Logopedia:

 1. prowadzenie wykładów, pogadanek, prelekcje dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych dot. wykrywania wad i zaburzeń mowy, czynników wpływających na prawidłowy rozwój mowy, czynników wpływających na prawidłowy rozwój mowy
 2. udostępnianie rodzicom i nauczycielom materiałów do ćwiczeń ortofonicznych
 3. prowadzenie logoterapii indywidualnej i grupowej
 4. współpraca z laryngologiem, ortodontą, pediatrą

Godziny i dni urzędowania:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki