BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2008 roku zadania publicznego
p.n. „Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych”.

 

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XIII/146/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008 oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XII/138/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uchwały Nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, oraz Uchwały Nr IX/95/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2013, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. „Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych”.

I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 9 ppkt a, c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XII/138/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bf/54 (Uchwała Nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przejęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 oraz Uchwała Nr IX/95/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2013).

II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na zapoznaniu i praktycznym sprawdzeniu prawidłowego zachowania oraz niesienia pierwszej pomocy w czasie wypadku drogowego.
Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu (miasta i wsie w poszczególnych gminach) poprzez:

 

 

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • konkursy;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • pokazy z użyciem sił i środków ratownictwa drogowego;
 • akcje informacyjne (foldery, ulotki, itp.).

Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2008 roku kwotę 10.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.


V. Termin i warunki realizacji zadania. Termin realizacji zadnia określa się od dnia 01 sierpnia 2008 r. do 31 października 2008 r.
Warunki realizacji:

 

 1. Przeprowadzenie szkoleń teoretyczno – praktycznych we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego, obejmujących jak największą populację mieszkańców (młodzież i dorośli).
 2. W każdej gminie należy przeprowadzić minimum 3 szkolenia.
 3. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 4. Zakończenie realizacji zadania poprzez organizację symulowanej katastrofy drogowej z udziałem uczestników szkoleń.


VI. Termin składania ofert.

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się do 11 lipca 2008 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Biuro Podawcze).
  Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 

 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Rzetelny budżet.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 

 

 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadanie własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie dokumentacji finansowo - księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 66 20.

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki