BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Otwarty Konkurs Ofert -

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego
p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r., Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXI/166/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".

 

I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 9 ppkt a, c, Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXI/166/2004).

II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na tym, że uczestnicy posiądą umiejętności prawidłowego zachowania oraz niesienia pierwszej pomocy w czasie nagłych zdarzeń losowych.Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu (miasta i wsie w poszczególnych gminach) poprzez:

 • przeprowadzenie szkoleń łącznie z ćwiczeniami praktycznymi;
 • konkursy;
 • pokaz z użyciem sił i środków ratownictwa drogowego;
 • akcje informacyjne (foldery, ulotki, itp.).
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 12.000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
 • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 • Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadnia określa się od dnia 01 maja 2005r. do 30 listopada 2005r.Warunki realizacji:

 • Przeprowadzenie szkoleń teoretyczno - praktycznych we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego, obejmujących jak największą populację mieszkańców (młodzież i dorośli).
 • W każdej gminie należy przeprowadzić 3 szkolenia. Szkolenie winno obejmować minimum 10 uczestników.
 • Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 • Zakończenie realizacji zadania poprzez organizację symulowanej katastrofy drogowej z udziałem uczestników szkoleń.

VI. Termin składania ofert.

 • Termin składania ofert wyznacza się na 12 kwietnia 2005 roku do godz. 1500.
 • Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 • Zawartość merytoryczna oferty.
 • Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 • Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników.
 • Wiarygodny budżet.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr193, poz. 1891).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
 • rachunkowego wyodrębnienia tej działalności;
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr193, poz. 1891).

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marek Kosmala - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 07 27

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki