BIPCzwartek, 23.9.2021

Nadzór nad administrowaniem łowiectwem

Nazwa sprawy

Nadzór nad administrowaniem łowiectwem

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie zezwoleń na zwiększanie odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych
 i użyteczności publicznej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.19 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na odstrzał redukcyjny wraz z uzasadnieniem
  2. opinia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

opłata skarbowa – 82,00 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • art. 45 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu
o wytyczne zawarte w karcie usługi.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych