BIPCzwartek, 23.9.2021

KT – 15 – Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KT – 15
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce WERSJA NR: 05

Data zatwierdzenia:
06.03.2017r.
 
1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce
 
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

Ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200,parter, pok nr 0.12
Telefon 61 424 – 07 – 09, fax 61 424 – 07 – 00
e-mail: rejestracja@powiat-gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00
 
3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Anna Pajewska (inspektor)
Magdalena Kondela (inspektor)
Joanna Borowiak (inspektor)
Marta Woźniak (inspektor)
Magdalena Kopczyńska (inspektor)
Joanna Stefaniak (inspektor)
Magdalena Mrówczyńska (inspektor)
Agnieszka Owczarzak (inspektor)
Ewa Tomaszewska (inspektor)
Agnieszka Kajdaniak (młodszy referent)
Karolina Lesińska (podinspektor)

 
4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wypełniony wniosek
 2. dowód rejestracyjny
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana
 4. dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura Vat)
 5. tablice rejestracyjne
 6. polisa OC
 7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
5. OPŁATY
Opłata za wydanie:
 • dowodu rejestracyjnego - 54 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • pozwolenia czasowego – 13,50 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.
 • nalepki kontrolnej – 18,50 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablic rejestracyjnych samochodowych - 80 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablicy rejestracyjnej motocyklowej – 40 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablicy rejestracyjnej motorowerowej – 30 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
 • tablicy rejestracyjnej na przyczepę oraz ciągnik rolniczy – 40 zł. + 0,50 opłata ewidencyjna
Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie PKO I O/Gniezno nr rachunku:
83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 
6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia się w formie decyzji.
Niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane
 
7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.
 
8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128 ) wraz z przepisami wykonawczymii
9. DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku zagubienia (utraty) dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym (utraconym) dokumencie, niezbędne do rejestracji.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
 
10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
 
Wniosek
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych