BIPPiątek, 09.6.2023

Powiat Gnieźnieński ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu

Powiat Gnieźnieński ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu.

1. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki Solaris URBINO 12, nr rej. : PGN 610HW, nr VIN: SU92411663BPN1175, rok produkcji: 2003, pojemność silnika: 6871 ccm, przebieg: 874608 km. Cena wywoławcza wynosi 11 000,00 zł brutto. Autobus można obejrzeć w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 502-614-010, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła Il 9/10.


2. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
Oferty pisemne na zakup autobusu należy składać w terminie do 6 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 62-200, ul. Papieża Jana Pawła Il 9/10, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu, marki Solaris URBINO 12 - nie otwierać przed 6 grudnia 2022 r., godz. 10.00.


3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła Il 9/10 w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.30 w sali nr 0.13.


4. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 100,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Gnieźnie o numerze: 24 1600 1462 1747 8730 4000 0004 w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. do godziny 10:00, z dopiskiem: „autobusu, marki Solaris URBINO 12". Decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek sprzedającego. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.


5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza; oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


6. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, nie zawiera danych i informacji, o których mowa w pkt. 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość. Informację o wyborze oferty komisja niezwłocznie przekaże telefonicznie oferentom. 


7. Wybór oferty i zawarcie umowy:
Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie pisemnej między oferentami, którzy zaoferowali najwyższe ceny.  Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu składania ofert uzupełniających.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Ogłoszenie - Załącznik

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki